Regulamin korzystania z serwisu
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

 • a) Warunki techniczne oraz rodzaje i zakres świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Sportodon;
 • b) Zasady korzystania z serwisu Sportodon przez Usługobiorców;
 • c) Polityka prywatności wraz z polityką cookies stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz sposób i zasady wykorzystywania plików cookies. Dokument ten dostępny jest w stopce niniejszego serwisu;
 • d) Tryb zgłaszana ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach serwisu do Administratora Serwisu;
 • e) Tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych;

2. Właścicielem serwisu jest PROGPEAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce 76-270, ul. Różana 8A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000856463, NIP: 8393217969, REGON: 386841826.

3. Organizatorem wydarzeń jest ich Autor.

§2 Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • a) Usługodawca: PROGPEAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000856463, NIP 8393217969;
 • b) Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • c) Podmiot trzeci: Podmiot niebędący Użytkownikiem;
 • d) Usługi: usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 • e) Serwis: serwis internetowy Usługodawcy wraz z aktualizacjami umieszczony pod domeną www.sportodon.com, której Administratorem jest Usługodawca;
 • f) Rejestracja: czynność faktycza dokonana w sposób określony w Regulaminie Serwisu niezbędną do założenia Konta użytkownika;
 • g) Konto użytkownika: zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi, posiadającemu login i hasło w serwisie;
 • h) Formularz Rejestracyjny: formularz niezbędny do założenia konta Użytkownika i korzystania z Usług oferowanych przez Serwis;
 • i) Regulamin: niniejszy regulamin, określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem serwisu oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • j) Autor wydarzenia: Użytkownik, który utworzył wydarzenie za pośrednictwem Serwisu.
§3 Wymagania prawne

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu Sportodon jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Regulamin jest udostępniony użytkownikom w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu oraz w formie papierowej do wglądu w siedzibie spółki znajdującej się w Ustce 76-270 ul. Różana 8A.

3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, polityką prywatności, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.

§4 Warunki techniczne świadczenia usług

1. Do prawidłowego działania serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest posiadanie (we własnym zakresie) dostępu do łącza internetowego oraz sprzętu umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

§5 Rodzaje i zakres świadczenia usług

1. Usługodawca za pośrednictwem serwisu nieodpłatnie udostępnia następujące rodzaje usług:

 • a) tworzenie przez zarejestrowanych użytkowników wydarzeń sportowych, do których mogą dołączyć inni zarejestrowani użytkownicy;
 • b) wysyłanie wiadomości za pośrednictwem serwisu pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami;
 • c) możliwość anulowania utworzonego wydarzenia przez organizatora wydarzenia;
 • d) możliwość zmiany godziny i/lub miejsca wydarzenia przed jego rozpoczęciem przez organizatora wydarzenia;

2. Uprawnionymi do korzystania z serwisu są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnej lub jej nieposiadające.

3. Serwis umożliwia korzystanie z jego pełnego zakresu usług, o których mowa w §5 pkt 1 niniejszego Regulaminu, użytkownikom zarejestrowanym w serwisie, posiadającym konto użytkownika.

4. Użytkownicy nieposiadający konta w Serwisie i niezarejestrowani mają dostęp do serwisu, ale nie mają dostępu do wszystkich jego funkcji.

5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

§6 Zasady korzystania z serwisu

1. Do korzystania z serwisu przez Użytkowników niezbędna jest akceptacja regulaminu.

2. Osoby poniżej 16 roku życia oraz osoby fizyczne ograniczone w zdolności do czynności prawnych i nieposiadające zdolności do czynności prawnych są uprawnione do korzystania z aplikacji po uprzednim oświadczeniu o zgodzie przedstawiciela ustawowego, kuratora lub opiekuna prawnego.

3. Rejestracja użytkownika w aplikacji odbywa się na czas nieoznaczony. Wyrejestrowanie się odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik zobowiązany jest do niedopuszczania się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Serwisu, niepodejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Serwisu oraz niedokonywania innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego loginu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

§7 Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca umożliwia tworzenie wydarzeń sportowych przez użytkowników, nie jest jednak ich organizatorem i nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. Usługodawca nie odpowiada za niezgodne z prawem wykorzystanie przez użytkowników, w związku z korzystaniem z serwisu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ujawnione dobrowolnie przez Użytkowników, do których dostęp uzyskali inni użytkownicy lub podmioty trzecie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z niego, na podstawie której wystąpiła jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione treści, do których dostęp uzyskali inni użytkownicy i podmioty trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione w Serwisie przez użytkowników.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.

7. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług Serwisu.

8. W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem serwisu, Użytkownicy mogą je zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem adresu e-mail: team@sportodon.com

§8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych, Polityka Prywatności i Polityka Cookies

1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora danych.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu

3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem serwisu jest PROGPEAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce 76-270, ul. Różana 8A.

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.

5. Usługodawca zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji w przeglądarce Użytkownika umożliwiają jego identyfikację.

6. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w dolnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone są w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

7. Każdemu Użytkownikowi dokonującemu rejestracji w serwisie, wyswietla się informacja dotyczącą akceptacji niniejszego Regulaminu.

§9 Ochrona praw własności intelektualnej

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sportodon.com w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie Licencji lub umów przenoszących prawa autorskie) są własnością PROGPEAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 8A, 76-270 Ustka, NIP: 8393217969, REGON: 386841826.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sportodon.com bez zgody Usługodawcy.

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sportodon.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

4. Poprzez umieszczenie danej treści w Serwisie Użytkownik oświadcza w sposób dorozumiany, że jest uprawniony do wykorzystywania danej treści w formie i zakresie w jakiej to uczynił. Ryzyko i odpowiedzialność zaniedbania w tej materii ponosi użytkownik.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.

2. Jeżeli jakakolwiek część postanowień regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Usługodawcę w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.

5. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Integralną część Regulaminu stanowią Polityka prywatności wraz z polityką cookies dostępna w stopce niniejszego Serwisu.